Meer schuldeisers nodig voor faillietverklaring

Volgens vaste rechtspraak is voor faillietverklaring vereist dat een schuldenaar meer dan één schuldeiser onbetaald laat, de zogenaamde pluraliteit van schuldenaars. De vraag die de Hoge Raad op 24 maart 2017 heeft beantwoord, is of de Hoge Raad op dit vereiste zou moeten terugkomen.

 

Vereisten faillietverklaring

Een faillietverklaring wordt uitgesproken indien summierlijk blijkt van feiten of omstandigheden die aantonen dat de schuldenaar verkeert in de toestand dat hij heeft opgehouden te betalen. Of een natuurlijk persoon of bedrijf in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen, wordt beoordeeld aan de hand van twee vereisten:

(i)           de aanvrager van het faillissement moet een opeisbare vordering hebben die niet wordt voldaan, en;

(ii)          de schuldenaar dient naast deze vordering één of meer andere schuldeisers onbetaald laten (het pluraliteitsvereiste).

In de onderhavige zaak bestond er tussen geen partijen geen discussie dat er een opeisbare vordering bestond. Voor wat betreft vereiste (ii) stelde de aanvrager zich op het standpunt dat het pluraliteitsvereiste geen noodzakelijke voorwaarde zou zijn voor het uitspreken van een faillietverklaring en dat slechts de vraag zou moeten worden beantwoord of de schuldenaar in de toestand verkeert dat hij heeft opgehouden te betalen (artikel 1 lid 1 en artikel 6 lid 3 Faillissementswet). Het pluraliteitsvereiste staat namelijk niet direct in de faillissementswet.

Hoge Raad over faillietverklaring

De Hoge Raad gaat hierin niet mee en handhaaft zijn vaste rechtspraak dat voor het uitspreken van een faillietverklaring sprake moet zijn van meer dan één schuldeiser. De reden hiervoor is volgens de Hoge Raad dat het faillissement als doel heeft het vermogen van de schuldenaar te verdelen onder de gezamenlijke schuldeisers. Dat is logischerwijs niet het geval indien de faillietverklaring wordt uitgesproken van een debiteur die slechts één schuldeiser heeft. De Hoge Raad geeft verder aan dat het wetgevingsprogramma ‘Herijking Faillissementsrecht’ het pluraliteitsvereiste niet ter discussie wordt gesteld.

Conclusie

Dit leidt tot de conclusie dat voor een faillietverklaring (nog steeds) moet worden voldaan aan het vereiste van pluraliteit van schuldeisers. De volledige uitspraak is te vinden onder de volgende link.