All Posts By

BWK

Privacy, de AVG en Blockchain, een combinatie die werkt?

By | ICT/IP, Informatie- & communicatietechnologie (ICT), Intellectuele Eigendom, Privacy, Privacy en Gegevensbescherming

Je kunt geen krant meer openslaan, of op BNR of Tegenlicht afstemmen, of het gaat over privacy. En dan in het bijzonder de aankomende Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor de verandering gaat deze blog daar niet over. Ik zou graag de connectie maken van privacy naar de blockchaintechnologie…zo’n andere ‘hype’.

Read More

Het creëren van een slechtere zekerheidspositie voor schuldeisers impliceert nog geen schade

By | Bank- en effectenrecht, financieringen & zekerheden, Corporate litigation, Nieuws, Procederen

Op 5 september 2014 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een zaak waarin bestuurders namens meerdere vennootschappen (autodealers) krediet- en financieringsovereenkomsten hadden afgesloten met ABN AMRO Bank (in 1999 en 2005) en RCI Financial Services B.V. (“RCI”) (in 2004 en 2006). In beide gevallen verplichtten de vennootschappen zich een eerste pandrecht te verstrekken op de voertuigen.

Read More

Voorontwerp wet bestuur en toezicht rechtspersonen – verscherping aansprakelijkheid in semipublieke sector.

By | Corporate, fusies & overnames, Nieuws, Vennootschapsstructuren & corporate governance

De wetgever heeft onlangs nog de Wet bestuur en toezicht aangepast, maar stelt nu alweer nieuwe wijzigingen voor ten einde de kwaliteit van bestuur en toezicht bij verenigingen en stichtingen te verbeteren. Het is nog niet duidelijk wanneer dit wetsvoorstel in werking zal treden. De verwachting is 1 januari 2015.

Read More

2 april: Seminar WWZ

By | Arbeidsrecht, Nieuws

Per 1 januari 2015 zijn als gevolg van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) aangepaste regels gaan gelden voor het concurrentiebeding, de proeftijd en de aanzegtermijn. Per 1 juli 2015 wijzigt het ontslagrecht ingrijpend en zal eerder dan nu een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan….

Read More

Twee verschillende sets algemene voorwaarden: geen van beide van toepassing

By | Commerciële contracten

Bedrijven maken in de praktijk vaak gebruik van verschillende sets algemene voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf is aangesloten bij een branche organisatie en tevens eigen algemene voorwaarden heeft. Indien er gebruik wordt gemaakt van verschillende sets algemene voorwaarden is het van groot belang dat het voor de opdrachtnemer duidelijk is welke set algemene voorwaarden in het betreffende geval op de overeenkomst van toepassing is.

Read More

Twee verschillende sets algemene voorwaarden: geen van beide van toepassing

By | Nieuws

Bedrijven maken in de praktijk vaak gebruik van verschillende sets algemene voorwaarden, bijvoorbeeld wanneer een bedrijf is aangesloten bij een branche organisatie en tevens eigen algemene voorwaarden heeft. Indien er gebruik wordt gemaakt van verschillende sets algemene voorwaarden is het van groot belang dat het voor de opdrachtnemer duidelijk is welke set algemene voorwaarden in het betreffende geval op de overeenkomst van toepassing is.

Read More

Aanvullingen van de werkgever op een WIA-uitkering van de werknemer

By | Arbeidsrecht, Nieuws

Een arbeidsongeschikte werknemer kan, indien hij na afloop van de loondoorbetalingsplicht van de werkgever (maximaal 3 jaar) nog voor meer dan 35 % arbeidsongeschikt is, voor een uitkering uit hoofde van de Wet Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) in aanmerking komen. Indien hij naast die WIA-uitkering passende arbeid blijft verrichten, dan zal het inkomen uit deze passende arbeid deels in mindering worden gebracht op zijn WIA-uitkering. Soms is werken in passende arbeid niet meer mogelijk, maar zal een werkgever bereid zijn aan de werknemer een (maandelijkse) aanvulling op zijn WIA-uitkering te verstrekken, zodat de werknemer zijn oorspronkelijke inkomen behoudt.

Read More

Recht van werkgever op compensatie bij ongeval werknemer

By | Arbeidsrecht, Nieuws

Als een werknemer (tijdens of buiten werktijd) bij een ongeval betrokken is en voor bepaalde tijd niet kan werken, kan zijn werkgever mogelijk baat hebben bij een regresvordering. Indien de werkgever verplicht is om het loon van zijn gekwetste werknemer door te betalen en de ongeschiktheid tot werken het gevolg is van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, dan heeft de werkgever jegens deze ander recht op schadevergoeding ten bedrage van het door hem betaalde nettoloon.

Read More