Transitievergoeding bij langdurige ziekte

By 19-01-2017 Arbeidsrecht

Update februari 2017. De transitievergoeding bij langdurige ziekte wordt gecompenseerd voor werkgevers. Naar aanleiding van een kamerbrief van 21 april 2016 van minister Asscher is recent een concept-wetsvoorstel gepubliceerd waarin de regels voor de transitievergoeding worden aangepast: werkgevers kunnen worden gecompenseerd voor de kosten van de transitievergoeding bij ontslag na twee jaar arbeidsongeschiktheid.

Tekst bijgewerkt op 27 februari 2017.

Algemeen Werkloosheidsfonds

De compensatie van de transitievergoeding zal worden verstrekt door het UWV vanuit het Algemeen Werkloosheidsfonds. Hier staat een uniforme premieverhoging tegenover. De regel wordt met terugwerkende kracht ingevoerd tot 1 juli 2015 om werkgevers die voor en ná inwerkingtreding van de maatregel tot ontslag overgaan gelijk te behandelen.

Recht op transitievergoeding

Werknemers die na 2 jaar ziekte worden ontslagen, hebben sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid recht op een transitievergoeding. Er bestaat veel kritiek op deze vergoeding, onder meer vanwege de hoge kosten van de vergoeding en het feit dat werkgevers daarvoor al minstens 2 jaar het loon hebben doorbetaald.

De compensatie

Voor de compensatie van de transitievergoeding wordt geen onderscheid gemaakt naar de aard van het dienstverband of de wijze van de beëindiging van het dienstverband. Dit betekent dat de transitievergoeding wordt vergoed indien:

  • een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet wordt verlengd en de werknemer bij het van rechtswege eindigen van de arbeidsovereenkomst ziek is;
  • een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde of bepaalde tijd die vanwege het niet langer kunnen verrichten van de bedongen arbeid wordt opgezegd of ontbonden;
  • een arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, omdat de werknemer wegens zijn ziekte niet meer in staat is de bedongen arbeid te verrichten. Indien een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd met wederzijds goedvinden bestaat op zich geen recht op transitievergoeding. Partijen komen derhalve vaak een vergoeding vanwege het verlies van inkomen overeen, omdat een werknemer anders niet zou instemmen met een dergelijke beëindiging van de arbeidsovereenkomst. In het wetsvoorstel komen deze vergoedingen ook in aanmerking voor compensatie, als ware het een transitievergoeding.

Voorkomen misbruik

Om misbruik te voorkomen zijn er beperkingen gesteld aan de hoogte van de compensatie van de vergoeding aan een werkgever. Zo is de hoogte van de te compenseren vergoeding beperkt tot het bedrag van de transitievergoeding zoals die geldt op het moment dat de loondoorbetalingsverplichting eindigt. Dit zal dus over het algemeen na twee jaar ziekte zijn. Bovendien zal de compensatie niet meer bedragen dan het bedrag dat gelijk staat aan het tijdens ziekte van de werknemer betaalde loon en indien er een loonsanctie is opgelegd, telt die sanctieperiode niet mee bij de berekening van de hoogte van de compensatie. Deze periode telt echter wel mee bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding.

Inwerkingtreding

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel op 1 januari 2019 in werking treedt, met dien verstande dat de regeling omtrent de compensatie van de transitievergoeding bij langdurige ziekte zal terugwerken tot 1 juli 2015.